Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

MiKredietUnie.nl

Bedrijfskrediet : "Geld lenen voor ZZP'ers en MKB-ondernemers"

Privacybeleid

Versie 27 mei 2015

Wij beseffen dat privacy erg belangrijk is, zeker als het gaat om financieel bedrijfsadvies, zakelijke begeleiding en onafhankelijke bemiddeling voor uw onderneming. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door Ondernemerskrediet of zijn dochterondernemingen of gelieerde bedrijven; gezamenlijk de 'diensten'.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u schrijven naar:

Ondernemerskrediet
Afdeling Privacybeleid
Wethouder Venteweg 99
2805JL Gouda
Nederland

Ons gebruik van verzamelde gegevens

We bieden een aantal diensten aan waarvoor u zich niet voor een account hoeft aan te melden of waarvoor u geen persoons/bedrijfsgegevens hoeft te verstrekken. Om ons volledige scala aan diensten te kunnen leveren, zodat uw onderneming optimaal gebruik kan maken van de diensten en zo min mogelijk fouten maakt bij het inwinnen van bedrijfsadvies, is het mogelijk dat we de volgende soorten gegevens verzamelen:

 • Gegevens die u verstrekt

  Wanneer u zich registreert voor een Bedrijfskrediet-account of een andere Bedrijfskrediet-dienst of -aanbieding waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw (bedrijfs)naam, e-mailadres en een wachtwoord voor het account). Voor bepaalde diensten, zoals onze advertentieprogramma's of uitvoeringsopdrachten, vragen we ook om bankrekeninggegevens of andere betaalgegevens. Deze gegevens bewaren we in gecodeerde vorm op beveiligde servers. Het is belangrijk om te weten dat er nooit zonder uw expliciete toestemming een betaling wordt uitgevoerd ten laste van uw opgegeven bankrekening(en). We kunnen de gegevens die u voor uw account verstrekt, combineren met gegevens van andere Bedrijfskrediet-diensten of van derden om u beter van dienst te kunnen zijn en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Voor bepaalde diensten heeft uw onderneming de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gecombineerd.

 • Cookies

  Wanneer u miKredietUnie.nl bezoekt, verzenden we één of meer Cookies (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar maken het wel mogelijk om te controleren of de door u opgevraagde informatie inderdaad bij u terecht is gekomen.

  We gebruiken Cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan, de interactietools en paginarelevantie te verbeteren en gebruikerstrends bij te houden, zoals de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de dienst. Middels het gebruik van Cookies voorkomen we tevens ongeoorloofd toegang tot uw accountgegevens.

  We plaatsen wellicht een Cookie in uw browser wanneer u een website bezoekt, waaronder sites van Ondernemerskrediet die onze Cookies gebruikt.

  Daar waar u wettelijk gezien uw toestemming dient te verlenen voor het gebruik van (niet-functionele) Cookies bieden wij u de mogelijkheid om op basis van Opt-In gebruik te maken van deze Cookies. Sommige browsers ondersteunen een automatisch Opt-Out systeem (bijv. Do No Track) waarmee u voorafgaand aan uw bezoek aan onze websites kunt aangeven dat u geen gebruik wenst te maken van bepaalde Cookies.

 • Loggegevens

  Wanneer u Bedrijfskrediet-diensten opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Hiermee zorgen wij er voor dat uitsluitend u toegang heeft tot uw eigen accountgegevens.

 • Gebruikerscommunicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren, inclusief het gebruik van uw reactie voor promotionele activiteiten.

 • Gelieerde Bedrijfskrediet-diensten op andere sites

  We bieden een aantal van onze diensten aan in samenwerking met andere websites. Persoons/bedrijfsgegevens die u verstrekt aan die sites, worden mogelijk naar Ondernemerskrediet verzonden zodat u de dienst kunt gebruiken. We verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De gelieerde sites waarop onze zakelijke diensten worden aangeboden, hebben mogelijk een ander privacybeleid en we raden u aan het bijbehorende privacybeleid door te lezen. Om fraude en misbruik te voorkomen worden de financiële bedrijfgegevens slechts zeer beperkt en onder streng toezicht uitgewisseld aan andere sites, waardoor het mogelijk is dat u op deze andere sites nogmaals wordt gevraagd naar financiële gegevens van uw bedrijf (terwijl u deze al in uw account had bewaard).

 • Locatiegegevens

  Wij bieden locatie-afhankelijke diensten aan, zoals mobiele versies van websites. Als u deze diensten gebruikt, kunnen wj informatie ontvangen over uw daadwerkelijke locatie (zoals GPS-signalen van een mobiel apparaat of directoryservices van hostingproviders) of informatie die kan worden gebruikt om een locatie te schatten (zoals een telefoon-id of IP-adres).

 • Links

  Wij kunnen links weergeven met een indeling waarmee we kunnen bijhouden of deze links zijn gevolgd. We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van onze webtechnologie, aangepaste inhoud en links te verbeteren. Indien u een ongeldige link tegenkomt of de bestemming van de link niet vertrouwd, kunt u de link aan ons rapporteren zodat wij gepaste maatregelen kunnen treffen om de links aan te passen al dan niet te verwijderen.

 • Andere sites

  Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze eigen diensten. We hebben geen controle over de sites met toepassingen, producten of diensten van anderen of links vanuit onze verschillende diensten. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u verzoeken persoonsgegevens te verstrekken. Wij verwerken alleen persoons-, bedrijfs- en financiële gegevens voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid en/of de aanvullende privacykennisgevingen voor specifieke diensten. De verwerking van de financiële gegevens gebeurt conform de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor zover dit van toepassing is voor dienstverlening aan ondernemers. Naast het bovenstaande zijn voorbeelden van dergelijke doeleinden:

  • Het leveren van onze diensten aan gebruikers, inclusief de weergave van aangepaste inhoud en reactieformulieren.
  • Controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.
  • Het veiligstellen van het technisch functioneren van ons netwerk.
  • Het beschermen van de rechten of het eigendom van onszelf of onze gebruikers; en
  • Het ontwikkelen van nieuwe zakelijke diensten.

Via miKredietUnie.nl verwerken wij persoons-/bedrijfsgegevens op onze servers in Nederland en in andere Europese landen. In bepaalde gevallen verwerken we persoons-/bedrijfsgegevens op een server die zich niet in uw eigen land bevindt. Het is mogelijk dat we persoons-/bedrijfsgegevens verwerken om onze eigen diensten te kunnen leveren. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat we persoons-/bedrijfsgegevens verwerken namens of volgens de instructies van derden, zoals onze marketingpartners.

Keuzes voor persoons-/bedrijfsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoons-/bedrijfsgegevens te verstrekken. Als we deze gegevens gebruiken op een andere manier dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, vragen we van tevoren om uw toestemming voor dergelijk gebruik.

Als we van plan zijn persoons-/bedrijfsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en/of in de specifieke servicekennisgevingen, bieden we u een effectieve manier om aan te geven dat u niet wilt dat uw persoons-/bedrijfsgegevens voor deze andere doeleinden worden gebruikt. We verzamelen of gebruiken geen gevoelige informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

U kunt ervoor kiezen geen persoons-/bedrijfsgegevens aan onze diensten te verstrekken, maar in dat geval is het mogelijk dat u die Bedrijfskrediet-diensten niet kunt gebruiken.

Persoons- en bedrijfsgegevens welke publiekelijk beschikbaar zijn in openbare registers vallen niet onder dit privacy beleid, aangezien deze gegevens al voor het gebruik van onze producten en diensten universeel beschikbaar en algemeen bekend zijn.

Cookies

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige Bedrijfskrediet-functies en -diensten niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

De technologie-partners waarmee wij samenwerken bieden u eventueel ook de mogelijkheid om bijv. een browser addon te installeren zodat uw gegevens niet of beperkt worden bewaard. Raadpleeg ook de mogelijkheden van uw browser om aan te geven dat u niet wilt dat uw bezoekersgedrag gevolgd wordt of dat u surft middels een zogenaamde prive-navigatie waarbij geen of minder gegevens worden gedeeld met de websites die u bezoekt. Het is echter mogelijk dat sommige Bedrijfskrediet-functies en -diensten niet correct functioneren als u een privacy-instelling heeft ingeschakeld in uw browser.

Gegevens delen

Bedrijfskrediet deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoons-/bedrijfsgegevens met andere bedrijven of individuen buiten onszelf:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonsgegevens.
 • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoons-/bedrijfsgegevens namens ons te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:
  1. eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen,
  2. uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan,
  3. fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of
  4. de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.
 • Als Ondernemerskrediet betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoons-/bedrijfsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

We kunnen bepaalde gedeelten van verzamelde, niet-persoonsgegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde tool heeft gewerkt, of hoeveel gebruikers op een bepaalde formulier hebben gereageerd. Aan de hand van dergelijke gegevens kunt u niet worden herkend.

Neem contact met ons op via het onderstaande adres als u nog verdere vragen heeft over het beheer of gebruik van persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoons-/bedrijfsgegevens bewaren.

We beperken de toegang tot persoons-/bedrijfsgegevens tot die Ondernemerskrediet-werknemers, contractanten en agenten die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze individuen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Gegevensintegriteit

Wij verwerken persoons-/bedrijfsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacybeleid of andere toepasselijke privacykennisgevingen voor specifieke diensten. We blijven ons beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoons-/bedrijfsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze services te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoons-/bedrijfsgegevens die we verwerken, correct, volledig en actueel zijn, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoons-/bedrijfsgegevens zo nodig bij te werken of te corrigeren.

Toegang tot en bijwerken van (persoons)gegevens

Wanneer u Bedrijfskrediet-diensten gebruikt, doen we te goeder trouw inspanningen om u te voorzien van toegang tot uw persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden. We vragen individuele gebruikers zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd of verwijderd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt, en we weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze dienst gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. Sommige van onze diensten hebben andere procedures voor het toegankelijk maken, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens van gebruikers. We leveren de details voor deze procedures in de specifieke privacykennisgevingen of veelgestelde vragen voor deze diensten.

Afmelden voor Bedrijfskrediet-diensten en verwijderen van persoons-/bedrijfsgegevens

Het is voor ons belangrijk dat u de informatie ontvangt waar u om hebt gevraagd. Tevens kunnen uw interesses veranderen zodat u later misschien geen informatie meer wilt ontvangen. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid om uzelf (tijdelijk) af te melden danwel uw persoonsgegevens geheel te laten verwijderen.

 • U kunt ons op de hoogte stellen van het feit dat u zich wilt afmelden voor Bedrijfskrediet-diensten, zodat u geen berichten meer ontvangt over Bedrijfskrediet (tenzij u zich later natuurlijk weer aanmeldt voor deze diensten). Houd u er hierbij rekening mee dat u na afmelding geen aanspraak meer kunt doen op de Bedrijfskrediet-diensten, en daardoor financiële voordelen en steunregelingen van de Rijksoverheid kunt mislopen. In geen geval is Ondernemerskrediet aansprakelijk voor het mislopen van zulke financiële hulpmaatregelen wanneer u zich hebt afgemeld voor Bedrijfskrediet-diensten. Accepteert u het risico om onvoldoende geïnformeerd te blijven over Bedrijfskrediet, dan kunt u middels het contactformulier uw afmelding doorgeven. Uw verzoek wordt binnen enkele werkdagen door onze medewerkers opgevolgd en verwerkt. Graag zouden wij ook op de hoogte gesteld willen worden waarom u heeft besloten om uw af te melden voor onze Bedrijfskrediet-diensten.

 • U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand. Houd u er hierbij rekening mee dat u na verwijdering geen aanspraak meer kunt doen op de Bedrijfskrediet-diensten. Lopende aanvragen voor financiële steun en hulp worden geannuleerd; gehonoreerde financieringsaanvragen welke nog niet gecompleteerd zijn worden mogelijk ingetrokken; (periodieke) toekenningen van bedrijfssubsidies, fiscale voordelen e.d. kunnen worden onderbroken. Eventuele openstaande tegoeden of betalingsverplichtingen (daar waar van toepassing) als gevolg van uw gebruik van de Bedrijfskrediet-diensten worden met u afgerekend/verrekend, alvorens wij uw persoonsgegevens definitief kunnen verwijderen. In geen geval is Ondernemerskrediet aansprakelijk voor het mislopen van zulke financiële hulpmaatregelen wanneer u zich hebt afgemeld voor Bedrijfskrediet-diensten. Accepteert u het risico om onvoldoende geïnformeerd te blijven over Bedrijfskrediet, dan kunt u middels het contactformulier uw verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens doorgeven. Uw verzoek wordt binnen enkele werkdagen door onze medewerkers opgevolgd en verwerkt. Graag zouden wij ook op de hoogte gesteld willen worden waarom u heeft besloten om uw persoonsgegevens verbonden aan onze Bedrijfskrediet-diensten te verwijderen.

Handhaving

Wij controleren regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, kunt u schrijven naar:

Ondernemerskrediet
Afdeling Privacybeleid
Wethouder Venteweg 99
2805JL Gouda
Nederland

Wanneer we formele, geschreven klachten ontvangen op dit adres, is het ons beleid om met de betreffende klant contact op te nemen over zijn bedenkingen. We zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor gegevensbeveiliging, om eventuele problemen wegens klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen ons en een individu.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid). Elke versie van dit privacybeleid wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Als u aanvullende vragen of opmerkingen over dit privacybeleid heeft, kunt u op elk gewenst moment schrijven naar:

Ondernemerskrediet
Afdeling Privacybeleid
Wethouder Venteweg 99
2805JL Gouda
Nederland

Over Bedrijfskrediet

Wij zijn een landelijk werkende onafhankelijke bedrijfs­advies­organisatie die zich specialiseert in voordelige zakelijke leningen/kredieten voor startende en groeiende ZZP & MKB-ondernemers.

LogoBedrijfskrediet maakt financieren mogelijk voor ondernemers, die voorheen dachten dat ze géén kans hadden op het verkrijgen van een bedrijfs­financiering. Met behulp van bancaire én alternatieve financieringen en subsidie/garantie­regelingen kunnen ondernemers toch een eigen bedrijf starten en laten groeien.

Laat je door ons landelijke team van bedrijfs­financierings­adviseurs begeleiden bij de correcte aanvraag van jouw zakelijk krediet. Laat je door ons informeren over de vele alternatieve financierings­mogelijkheden en interessante subsidie­regelingen die er zijn voor ondernemers in jouw regio.

Contact opnemen met Bedrijfskrediet

Wij zijn een landelijk werkende zakelijke adviesorganisatie voor Bedrijfskrediet. Onze vakbekwame bedrijfsadviseurs komen graag bij je onderneming langs om jou te helpen aan een passende bedrijfsfinanciering met Bedrijfskrediet.

Ook beantwoorden onze bedrijfsadviseurs graag al je ondernemersvragen, inclusief de beste financiering met de meeste overheidssubsidie.

Welke bedrijfsfinancieringen mogelijk?
Benieuwd naar een eerste indicatie van de financieringsmogelijkheden van je bedrijf? Scan dan hier je bedrijf(splannen) voor Starterskrediet. Mocht je al een bedrijf hebben, scan dan je onderneming op bedrijfsfinanciering. Je krijgt de uitslag van de scan (gratis) toegestuurd.
Bedrijfsadvies nodig?
Wil je weten hoe onze bedrijfsadviseurs jou kunnen adviseren en begeleiden in het financieren van je onderneming? Gebruik dan niet het algemene contactformulier maar vraag hier vrijblijvend bedrijfsadvies aan. Dan kunnen we je namelijk sneller en gerichter helpen.
Snel een financieringsofferte?
Mocht je al weten welke bedrijfsfinanciering je nodig hebt, vraag dan hier direct een financieringsofferte aan. Je krijgt dan van ons een voorstel inzake het regelen van de gevraagde bedrijfsfinanciering.
Informatie voor professionals (adviseurs/financiers)
Ga naar de pagina met informatie voor adviseurs, informatie voor financiers of informatie voor adverteerders voor instructies hoe ons het beste te contacteren.

Tip: Raadpleeg eerst onze self-service kennisbank met antwoord op veel gestelde vragen van klanten. Via deze kennisbank heb je namelijk het snelst een antwoord.

Voor alle overige vragen, klachten, terugbelverzoeken, suggesties en/of tips gelieve gebruik te maken van het onderstaande contactformulier.

BEDRIJFSKREDIET CONTACTVERZOEK INDIENEN
3.881× verstuurd

Onze Bedrijfskrediet specialist neemt contact met u op om uw vraag te beantwoorden.
Vraag/opmerking

:

:

:

:

Contact­gegevens

:

:

:

:

:

:

:

:
(toev. )Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
contact opnemen, vind bedrijfsfinancieringsadviseur